Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017    
Cập nhật: 12-06-2017
Xem lịch sử tin bài

THÔNG BÁO

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kính gửi: Quý cổ đông

 

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sara Việt Nam (mã chứng khoán: SRA) trân trọng mời các quý vị cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, chi tiết như sau:

 1. Thời gian: 09 giờ 00 phút , ngày 25 tháng 06 năm 2017
 2. Địa điểm: Hội trường C, Tầng 2 – Hoa sen 1, Khách sạn Kim Liên, Số 7 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.

Nội dung Đại hội:

 • Báo cáo Ban Tổng Giám đốc năm 2016;
 • Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
 • Báo cáo của ban kiểm soát năm 2016;
 • Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2017;
 • Tờ trình về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016; phân phối lợi nhuận năm 2016; thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm 2017; Thông qua chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc;
 • Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
 • Tờ trình phát hành riêng lẻ để tăng vốn điều lệ;
 • Tờ trình bầu mới TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022;
 • Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu chứng khoán SRA theo danh sách chốt quyền ngày 06/06/2017.

Trường hợp quý cổ đông không thể tham dự Đại hội, có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác hoặc ủy quyền cho HĐQT công ty.

 1. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội

Để việc tổ chức đại hội được thành công tốt đẹp, quý cổ đông xin vui lòng xác nhận tham dự Đại hội, ủy quyền tham dự Đại hội (Theo mẫu được đăng tải trên website của Công ty) trước 16 giờ 00 phút ngày 22 tháng 06 năm 2017 hoặc chuyển trực tiếp cho Công ty, gửi qua đường bưu điện, điện thoại, fax hoặc email theo địa chỉ sau:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Địa chỉ: Biệt thự số 35, BT5, khu đô thị Pháp Vân, Tứ Hiệp, Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại: 04 66863602                             Email: chungkhoansra@gmail.com

Toàn bộ tài liệu, chương trình Đại hội, thư xác nhận tham dự Đại hội, giấy ủy quyền, phiếu đóng góp ý kiến được đăng tải trên website: www.sara.com.vn

Đề nghị quý cổ đông đến tham dự vui lòng mang theo CMND, giấy ủy quyền (nếu có) và CMND của người ủy quyền để làm thủ tục dự họp.

Trân trọng!

(Thông báo này thay cho giấy mời trong trường hợp cổ đông không nhận được giấy mời).