Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu    
Cập nhật: 27-12-2018
Xem lịch sử tin bài