Thông báo thay đổi thành viên HĐQT & nhân sự chủ chốt (12/08/2016)    
Cập nhật: 21-02-2017
Xem lịch sử tin bài

 • Ngày 29/07/2016, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sara Việt Nam nhận được đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của thành viên sau:Ngày 29/07/2016, Hội đồng Quản trị đã họp và quyết định về các vấn đề sau:-          HĐQT thống nhất bầu ông Đặng Quang Nam làm chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 29/07/2016.-          Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với bà Lương Huyền Thảo và bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Vân Anh giữ chức vụ kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 29/07/2016.+ Người đại diện theo pháp luật cũ:               Số CMND: 040082000038            + Người đại diện theo pháp luật mới               Chức vụ: Tổng Giám đốc               Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và     DLQG về dân cư     Theo đó, kể từ ngày 29/07/2016, Hội đồng quản trị của Công ty gồm các ông, bà sau:
  STT Họ tên Chức danh
  1 Đặng Quang Nam Chủ tịch HĐQT
  2 Nguyễn Giang Nam Thành viên HĐQT
  3 Nguyễn Vũ Trọng Minh Thành viên HĐQT
  4 Lê Phương Nam Thành viên HĐQT
  5 Võ Quang Phong Thành viên HĐQT

  Theo đó, kể từ ngày 29/07/2016, Ban điều hành của Công ty gồm các ông, bà sau:

  STT Họ tên Chức danh
  1 Đặng Quang Nam Tổng Giám đốc
  2 Nguyễn Thị Vân Anh Kế toán trưởng
 •                Địa chỉ: An Đồng, An Dương, Hải Phòng
 •                Số CMND: 031061001677   Cấp ngày:14/06/2016
 •                Họ tên: Đặng Quang Nam
 •                Địa chỉ: C4, lô 8 khu đô thị Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội
 •                Họ tên: Lê Phương Nam
 • –          Thay đổi Người đại diện theo pháp luật:
 • –          Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Lê Phương Nam và bổ nhiệm ông Đặng Quang Nam giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 29/07/2016.
 • –          Bầu bổ sung ông Đặng Quang Nam làm thành viên HĐQT của Công ty kể từ ngày 29/07/2016.
 • –          Ông Trần Khắc Hùng: Chủ tịch HĐQT