THÔNG BÁO TRƯỚC GIAO DỊCH - HOÀNG VĂN BA - CHỦ TỊCH HĐQT NGÀY 22/12/2020    
Cập nhật: 22-12-2020
Xem lịch sử tin bài

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Hoàng Văn Ba
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
– Mã chứng khoán: SRA
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.119.213 CP (tỷ lệ 8,41%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 445.340 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.673.873 CP (tỷ lệ 6,64%)
– Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu cá nhân
– Phương thức giao dịch: Khớp lệch, thỏa thuận
– Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 28/12/2020 đến ngày 27/01/2021