Thông báo tỷ lệ dự họp và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2016    
Cập nhật: 21-02-2017
Xem lịch sử tin bài

  • – Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;Luật Doanh nghiệp năm 2014 đã được Quốc hội ban hành và có hiệu lực từ ngày 01/07/2015, trong đó có quy định mới liên quan đến việc tổ chức họp đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ). Do Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam chưa sửa đổi, bổ sung theo Luật Doanh nghiệp 2014, để việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của Công ty phù hợp với các quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị xin kính trình ĐHĐCĐ thông qua các vấn đề sau:Điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ phải đảm bảo có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu có quyền biểu quyết theo quy định tại khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014.Điều kiện để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ được thông qua phải đảm bảo được số cổ đông đại diện ít nhất 65% hoặc 51% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp tán thành theo quy định tại khoản 1 và 2 Điều 144 của Luật Doanh nghiệp 2014.
  • 2. Điều kiện để nghị quyết được thông qua
  • 1. Điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ
  • – Căn cứ Công văn số 1183/UBCK-QLCB ngày 15/03/2016 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.