Thông báo về việc bầu chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022    
Cập nhật: 27-06-2017
Xem lịch sử tin bài

Ngày 27/06/2017, các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 của Công ty đã họp và thống nhất bầu ông Đặng Quang Nam giữ chức danh chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

– Cùng ngày, các thành viên Ban kiểm soát của Công ty đã họp và thống nhất bầu bà Đỗ Thị Hương Thu giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.