Thông báo về việc xin gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017    
Cập nhật: 11-04-2017
Xem lịch sử tin bài

Ngày 11/04/2017, Công ty Cổ phần Sara Việt Nam đã có công văn số 12/2017/SRA gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội về việc xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính, chậm nhất là ngày 30/06/2017.