Thông báo xin gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2018    
Cập nhật: 28-03-2018
Xem lịch sử tin bài

Ngày 28/03/2018, Công ty Cổ phần Sara Việt Nam đã gửi công văn số 10/2018/SRA cho Sở kế hoạch & đầu tư TP Hà Nội về việc xin gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 của SRA trong vòng 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính, tức là chậm nhất là ngày 30/06/2018.