Thư mời họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021    
Cập nhật: 08-06-2021
Xem lịch sử tin bài

1.Thư mời họp;

2.Chương trình họp;

3. Quy chế làm việc;

4.Mẫu giấy ủy quyền;

5. Mẫu phiếu biểu quyết;

6. Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021;

7. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021;

8. Báo cáo của Ban kiểm soát;

9. Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán; thông báo tình hình sử dụng vốn và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;

10. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020; kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS 2021;

11. Tờ trình thay đổi trụ sở chính và bổ sung ngành nghề kinh doanh;

12. Tờ trình thành lập Ủy ban kiểm toán nội bộ;

13. Tờ trình thông qua sửa đổi toàn văn Điều lệ Công ty; quy chế nội bộ về quản trị; quy chế hoạt động của HĐQT; quy chế hoạt động Ban kiểm soát;

14. Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty;

15. Tờ trình phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;

16. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;

17. Dự thảo quy chế của Ban kiểm soát;

18. Dự thảo quy chế của Hội đồng quản trị;

19. Dự thảo Điều lệ Công ty;