Hệ thống X quang kỹ thuật số DR
(1 model)
Phim khô y tế
(1 model)
Máy ghi đĩa hình ảnh y tế
(1 model)
Thiết bị Ngoại Khoa
(2 models )