Thiết bị IHI - Nhật Bản
Thiết bị khoa nội soi
(1 model)