Hoàng Văn Ba – Chủ tịch HĐQT – Đã bán 445.000 CP Hoàng Văn Ba – Chủ tịch HĐQT – Đã bán 445.000 CP
Cập nhật: 03/12/2021

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Hoàng Văn Ba - Mã chứng khoán:…

Nghị quyết HĐQT ban hành Quy chế Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT ban hành Quy chế Công bố thông tin
Cập nhật: 01/12/2021

Nghị quyết HĐQT ban hành Quy chế Công bố thông tin

Nghị quyết, Biên bản ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Nghị quyết, Biên bản ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Cập nhật: 30/11/2021

Nghị quyết, Biên bản ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Chủ tịch HĐQT – Hoàng Văn Ba đăng ký bán 445.000 cổ phiếu Chủ tịch HĐQT – Hoàng Văn Ba đăng ký bán 445.000 cổ phiếu
Cập nhật: 23/11/2021

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Hoàng Văn Ba - Mã chứng khoán:…

Chủ tịch HĐQT – Hoàng Văn Ba đã bán 1.600.000 CP Chủ tịch HĐQT – Hoàng Văn Ba đã bán 1.600.000 CP
Cập nhật: 08/11/2021

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Hoàng Văn Ba - Mã chứng khoán:…

CBTT Báo cáo tài chính riêng Quý III năm 2021 và Giải trình chênh lệch lợi nhuận CBTT Báo cáo tài chính riêng Quý III năm 2021 và Giải trình chênh lệch lợi nhuận
Cập nhật: 29/10/2021

CBTT Báo cáo tài chính Riêng Quý III năm 2021  Giải trình chênh lệch lợi…

CBTT Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2021 và Giải trình chênh lệch lợi nhuận CBTT Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2021 và Giải trình chênh lệch lợi nhuận
Cập nhật: 29/10/2021

CBTT Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2021 Giải trình chênh lệch…

CBTT Tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản CBTT Tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản
Cập nhật: 27/10/2021

CBTT Tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

Chủ tịch HĐQT- Hoàng Văn Ba đăng ký bán 1.600.000 CP Chủ tịch HĐQT- Hoàng Văn Ba đăng ký bán 1.600.000 CP
Cập nhật: 18/10/2021

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Hoàng Văn Ba - Mã chứng khoán:…

Nghị quyết HĐQT sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Nghị quyết HĐQT sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
Cập nhật: 14/10/2021

Nghị quyết HĐQT sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty