Báo cáo thường niên SRA năm 2016 Báo cáo thường niên SRA năm 2016
Cập nhật: 22/03/2017

Báo cáo thường niên 2016

Thông báo cổ phiếu SRA ra khỏi diện kiểm soát Thông báo cổ phiếu SRA ra khỏi diện kiểm soát
Cập nhật: 21/03/2017

Thông báo cổ phiếu SRA ra khỏi diện kiểm soát

Nghị quyết HĐQT về kế hoạch kinh doanh năm 2017 Nghị quyết HĐQT về kế hoạch kinh doanh năm 2017
Cập nhật: 16/03/2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM (V/v báo…

SRA:Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 SRA:Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016
Cập nhật: 09/03/2017

Download Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016 Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016
Cập nhật: 21/02/2017

1.Báo cáo quản trị công ty năm 2016

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2016 Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2016
Cập nhật: 21/02/2017

1.Download Fille  đình kèm

Bản cáo bạch SRA Bản cáo bạch SRA
Cập nhật: 21/02/2017

  Bản cáo bạch này là một phần của Hồ sơ đăng ký niêm yết…

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016
Cập nhật: 21/02/2017

  Nghị quyết & Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2016 File đính kèm  

Thông báo tỷ lệ dự họp và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2016 Thông báo tỷ lệ dự họp và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2016
Cập nhật: 21/02/2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã…

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2016 Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2016
Cập nhật: 21/02/2017

  1. Tờ trình BCTC kiểm toán năm 2015, thù lao HĐQT, BKS năm 2015;…