ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CTCP SARA VIỆT NAM ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CTCP SARA VIỆT NAM
Cập nhật: 27/06/2017

Ngày 25/6/2017 tại Hà Nội, Công ty cổ phần Sara Việt Nam đã tiến hành…

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017
Cập nhật: 26/06/2017

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Các tài liệu thông…

Nghị quyết HĐQT về đề cử ứng viên thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022 để bầu tại ĐHĐCĐ thường niên 2017 Nghị quyết HĐQT về đề cử ứng viên thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022 để bầu tại ĐHĐCĐ thường niên 2017
Cập nhật: 22/06/2017

NGHỊ QUYẾT V/v: Đề cử ứng viên HĐQT, Ban kiểm soát để bầu tại ĐHĐCĐ…

Danh sách cổ đông không gửi được thư mời do địa chỉ không rõ Danh sách cổ đông không gửi được thư mời do địa chỉ không rõ
Cập nhật: 19/06/2017

STT HỌ TÊN ĐỊA CHỈ 1 Hoàng Văn ánh Tân Tiến - Châu Giang -…

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
Cập nhật: 12/06/2017

Giấy ủy quyền Chương trình họp Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động…

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
Cập nhật: 12/06/2017

THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 Kính gửi: Quý…

Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
Cập nhật: 12/06/2017

Công ty Cổ phần Sara Việt Nam xin thông báo về thời gian, địa điểm,…

Thông báo về việc đề cử, ứng cử để bầu mới vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022 Thông báo về việc đề cử, ứng cử để bầu mới vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022
Cập nhật: 12/06/2017

THÔNG BÁO  THAM GIA ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ  ĐỂ BẦU MỚI VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN…

Nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 Nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
Cập nhật: 22/05/2017

Điều 1: Phê duyệt kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 cụ…

Báo cáo tài chính Quý I/2017 Báo cáo tài chính Quý I/2017
Cập nhật: 20/04/2017

Báo cáo tài chính Quý I/2017 Giải trình chênh lệch lợi nhuận trên 10% so…