SRA:Đại hội đồng cổ đông thường niên SRA 2010 diễn ra thành công tốt đẹp SRA:Đại hội đồng cổ đông thường niên SRA 2010 diễn ra thành công tốt đẹp
Cập nhật: 21/02/2017

Ngày 23/5, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công…

SRA: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 SRA: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010
Cập nhật: 21/02/2017

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 Kính gửi: Quý…

SRA: Nghị quyết đại hội đồng cổ đông Công ty CP SARA Việt Nam SRA: Nghị quyết đại hội đồng cổ đông Công ty CP SARA Việt Nam
Cập nhật: 21/02/2017

  Tải tài liệu tại đây: Năm 2008: Nghị quyết đại hội đồng cổ đông…

SRA:Nghị quyết HĐQT ban hành Quy chế nội bộ quản trị công ty và thành lập các tiểu ban của HĐQT SRA:Nghị quyết HĐQT ban hành Quy chế nội bộ quản trị công ty và thành lập các tiểu ban của HĐQT
Cập nhật: 21/02/2017

1.Quy chế quản trị nội bộ Công ty

SRA:Thông báo đơn từ nhiệm TVHĐQT và Nghị quyết HĐQT về bầu bổ sung TV HĐQT SRA:Thông báo đơn từ nhiệm TVHĐQT và Nghị quyết HĐQT về bầu bổ sung TV HĐQT
Cập nhật: 21/02/2017

Ngày 23/12/2016, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sara Việt Nam nhận được…

SRA:Thông báo thay đổi kế toán trưởng Công ty SRA:Thông báo thay đổi kế toán trưởng Công ty
Cập nhật: 21/02/2017

Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với bà Nguyễn Thị Vân…

SRA:  Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 15 SRA: Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 15
Cập nhật: 21/02/2017

1.Download file đính kèm

SRA: Công văn gửi UBCK về việc xác định cá nhân gây ra lỗi vi phạm hành chính SRA: Công văn gửi UBCK về việc xác định cá nhân gây ra lỗi vi phạm hành chính
Cập nhật: 21/02/2017

1.Download file đính kèm

SRA:Nghị quyết HĐQT về thay đổi địa điểm trụ sở chính Công ty SRA:Nghị quyết HĐQT về thay đổi địa điểm trụ sở chính Công ty
Cập nhật: 21/02/2017

1.File đính kèm

SRA:Công bố thông tin bầu trưởng Ban kiểm soát SRA:Công bố thông tin bầu trưởng Ban kiểm soát
Cập nhật: 21/02/2017

Ngày 19/09/2016, Ban kiểm soát mới của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam đã…