SRA:Thông báo đơn từ nhiệm TVHĐQT và Nghị quyết HĐQT về bầu bổ sung TV HĐQT SRA:Thông báo đơn từ nhiệm TVHĐQT và Nghị quyết HĐQT về bầu bổ sung TV HĐQT
Cập nhật: 21/02/2017

Ngày 23/12/2016, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sara Việt Nam nhận được…

SRA:Thông báo thay đổi kế toán trưởng Công ty SRA:Thông báo thay đổi kế toán trưởng Công ty
Cập nhật: 21/02/2017

Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với bà Nguyễn Thị Vân…

SRA:  Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 15 SRA: Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 15
Cập nhật: 21/02/2017

1.Download file đính kèm

SRA: Công văn gửi UBCK về việc xác định cá nhân gây ra lỗi vi phạm hành chính SRA: Công văn gửi UBCK về việc xác định cá nhân gây ra lỗi vi phạm hành chính
Cập nhật: 21/02/2017

1.Download file đính kèm

SRA:Nghị quyết HĐQT về thay đổi địa điểm trụ sở chính Công ty SRA:Nghị quyết HĐQT về thay đổi địa điểm trụ sở chính Công ty
Cập nhật: 21/02/2017

1.File đính kèm

SRA:Công bố thông tin bầu trưởng Ban kiểm soát SRA:Công bố thông tin bầu trưởng Ban kiểm soát
Cập nhật: 21/02/2017

Ngày 19/09/2016, Ban kiểm soát mới của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam đã…

SRA:Nghị quyết HĐQT về đề cử ứng viên BKS SRA:Nghị quyết HĐQT về đề cử ứng viên BKS
Cập nhật: 21/02/2017

1.File đính kèm

SRA:Thông báo thay đổi số điện thoại Công ty SRA:Thông báo thay đổi số điện thoại Công ty
Cập nhật: 21/02/2017

Số điện thoại cũ: 043 5380817  Số điện thoại mới: 04 66863602

SRA:Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2016 SRA:Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2016
Cập nhật: 21/02/2017

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Sara Việt Nam Hội đồng quản…

SRA:Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 14 SRA:Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 14
Cập nhật: 21/02/2017

Người đại diện theo pháp luật cũ Họ tên: Lê Phương Nam Số CMND: 040082000038…