SRA:Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2016 SRA:Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2016
Cập nhật: 21/02/2017

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Sara Việt Nam Hội đồng quản…

SRA:Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 14 SRA:Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 14
Cập nhật: 21/02/2017

Người đại diện theo pháp luật cũ Họ tên: Lê Phương Nam Số CMND: 040082000038…

SRA:Giải trình chênh lệch lợi nhuận so với cùng kỳ năm trước trên BCTC bán niên SRA:Giải trình chênh lệch lợi nhuận so với cùng kỳ năm trước trên BCTC bán niên
Cập nhật: 21/02/2017

Thực hiện việc công bố thông tin theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của…

SRA: Thông báo thay đổi người ủy quyền công bố thông tin SRA: Thông báo thay đổi người ủy quyền công bố thông tin
Cập nhật: 21/02/2017

 THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN             …

SRA: Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 SRA: Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2016
Cập nhật: 21/02/2017

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Sara Việt Nam Tên chứng khoán:…

SRA:Nghị quyết HĐQT về triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2016 SRA:Nghị quyết HĐQT về triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2016
Cập nhật: 21/02/2017

CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM ------------------------- Số: 08.08/2016/NQHĐQT/SRA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ…

Thông báo thay đổi thành viên HĐQT & nhân sự chủ chốt (12/08/2016) Thông báo thay đổi thành viên HĐQT & nhân sự chủ chốt (12/08/2016)
Cập nhật: 21/02/2017

Ngày 29/07/2016, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sara Việt Nam nhận được…

SRA:Thay đổi thành viên HĐQT (12/08/2016) SRA:Thay đổi thành viên HĐQT (12/08/2016)
Cập nhật: 21/02/2017

Ông Nguyễn Thế Sơn Ông Trịnh Hữu Tuấn Ngày 25/07/2016, Hội đồng Quản trị đã…

Thông báo: Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hưu chứng khoán Thông báo: Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hưu chứng khoán
Cập nhật: 21/02/2017

Thông báo: Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở…

SRA : Đưa cổ phiếu SRA ra khỏi diện cảnh báo từ ngày 13/5/2010 SRA : Đưa cổ phiếu SRA ra khỏi diện cảnh báo từ ngày 13/5/2010
Cập nhật: 21/02/2017

  Căn cứ Quy chế niêm yết chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định…