SRA: 4/5/2010 – Ngày GDKHQ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2010 và lấy ý kiến v/v tăng vốn SRA: 4/5/2010 – Ngày GDKHQ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2010 và lấy ý kiến v/v tăng vốn
Cập nhật: 21/02/2017

  Căn cứ thông báo số 1153/TB-VSD ngày 20/04/2010 của Trung tâm Lưu ký Chứng…

SRA: Giải trình về việc giá cổ phiếu tăng trần 5 phiên liên tiếp SRA: Giải trình về việc giá cổ phiếu tăng trần 5 phiên liên tiếp
Cập nhật: 21/02/2017

  Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo văn bản số 1404/2010/CV ngày 14/04/2010…

SRA: VSD nhận lưu ký 1 triệu cổ phiếu đăng ký bổ sung từ 26/03/2010 SRA: VSD nhận lưu ký 1 triệu cổ phiếu đăng ký bổ sung từ 26/03/2010
Cập nhật: 21/02/2017

  Căn cứ thông báo số 842/TB-VSD ngày 23/03/2010 của Trung tâm Lưu ký Chứng…

Báo cáo tài chính quý IV năm 2016 Báo cáo tài chính quý IV năm 2016
Cập nhật: 21/02/2017

1. Báo cáo tài chính quý IV năm 2016

Giải trình chênh lệch lợi nhuận trên 10% so với cùng kỳ năm trước Giải trình chênh lệch lợi nhuận trên 10% so với cùng kỳ năm trước
Cập nhật: 21/02/2017

1.Giải trình chênh lệch lợi nhuận trên 10% so với cùng kỳ năm trước

Báo cáo tài chính Quý III/2016 Báo cáo tài chính Quý III/2016
Cập nhật: 21/02/2017

1.Báo cáo tài chính Quý III/2016  

Giải trình chênh lệch số liệu trước và sau soát xét BCTC bán niên Giải trình chênh lệch số liệu trước và sau soát xét BCTC bán niên
Cập nhật: 21/02/2017

Thực hiện việc công bố thông tin theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của…

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2016 Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2016
Cập nhật: 21/02/2017

1.Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2016

Báo cáo tài chính năm 2015 Báo cáo tài chính năm 2015
Cập nhật: 21/02/2017

1.Tải xuống báo cáo tài chính năm 2015

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2015 Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2015
Cập nhật: 21/02/2017

1.Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2015