Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2018 Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2018
Cập nhật: 11-07-2018

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2018

Thông báo ký Hợp đồng kiểm toán năm 2018 Thông báo ký Hợp đồng kiểm toán năm 2018
Cập nhật: 11-07-2018

Ngày 10/07/2018, Công ty CP Sara Việt Nam ký hợp đồng số 10.07.01/2018/HĐKT-NTV2 với Công ty TNHH Kiểm toán Nhân…

SRA - Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 SRA - Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2018
Cập nhật: 14-06-2018

Chương trình họp Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên 2018 Báo cáo Ban Tổng Giám đốc năm 2017;…

Danh sách cổ đông có địa chỉ không rõ ràng (không gửi được thư mời) Danh sách cổ đông có địa chỉ không rõ ràng (không gửi được thư mời)
Cập nhật: 13-06-2018

STT Họ tên Số CMND Địa chỉ 1 Hoàng Văn ánh 141906739 Tân Tiến – Châu Giang – Hải Hưng…

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
Cập nhật: 29-05-2018

THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 Kính gửi: Quý cổ đông – Công ty…

Công bố ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018 Công bố ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018
Cập nhật: 02-05-2018

Công bố ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018

Nghị quyết HĐQT về thay đổi tên công ty con Nghị quyết HĐQT về thay đổi tên công ty con
Cập nhật: 18-04-2018

Nghị quyết HĐQT về thay đổi tên công ty con

Thông báo xin gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 Thông báo xin gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2018
Cập nhật: 28-03-2018

Ngày 28/03/2018, Công ty Cổ phần Sara Việt Nam đã gửi công văn số 10/2018/SRA cho Sở kế hoạch &…

Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Giám đốc ở công ty con Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Giám đốc ở công ty con
Cập nhật: 22-01-2018

Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Giám đốc ở công ty con

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017 Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017
Cập nhật: 19-01-2018

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017