Báo cáo sau giao dịch của cổ đông nội bộ - Đặng Quang Nam, chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Báo cáo sau giao dịch của cổ đông nội bộ - Đặng Quang Nam, chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc
Cập nhật: 11-11-2018

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đặng Quang Nam – Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch…

Nghị quyết Thông qua việc sử dụng chi tiết số tiền thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữ Nghị quyết Thông qua việc sử dụng chi tiết số tiền thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữ
Cập nhật: 01-11-2018

  CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM —***— Số: 31.10/2018/NQ-HĐQT/SRA   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM…

ĐẶNG QUANG NAM - CHỦ TỊCH HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC - ĐĂNG KÝ MUA 300.000 CP ĐẶNG QUANG NAM - CHỦ TỊCH HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC - ĐĂNG KÝ MUA 300.000 CP
Cập nhật: 07-10-2018

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đặng Quang Nam – Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch…

Giấy đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 16 Giấy đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 16
Cập nhật: 05-09-2018

Giấy đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 16

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2018 Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2018
Cập nhật: 11-07-2018

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2018

Thông báo ký Hợp đồng kiểm toán năm 2018 Thông báo ký Hợp đồng kiểm toán năm 2018
Cập nhật: 11-07-2018

Ngày 10/07/2018, Công ty CP Sara Việt Nam ký hợp đồng số 10.07.01/2018/HĐKT-NTV2 với Công ty TNHH Kiểm toán Nhân…

SRA - Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 SRA - Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2018
Cập nhật: 14-06-2018

Chương trình họp Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên 2018 Báo cáo Ban Tổng Giám đốc năm 2017;…

Danh sách cổ đông có địa chỉ không rõ ràng (không gửi được thư mời) Danh sách cổ đông có địa chỉ không rõ ràng (không gửi được thư mời)
Cập nhật: 13-06-2018

STT Họ tên Số CMND Địa chỉ 1 Hoàng Văn ánh 141906739 Tân Tiến – Châu Giang – Hải Hưng…

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
Cập nhật: 29-05-2018

THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 Kính gửi: Quý cổ đông – Công ty…

Công bố ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018 Công bố ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018
Cập nhật: 02-05-2018

Công bố ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018