Nghị quyết HĐQT về đề cử ứng viên thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022 để bầu tại ĐHĐCĐ thường niên 2017 Nghị quyết HĐQT về đề cử ứng viên thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022 để bầu tại ĐHĐCĐ thường niên 2017
Cập nhật: 22-06-2017

NGHỊ QUYẾT V/v: Đề cử ứng viên HĐQT, Ban kiểm soát để bầu tại ĐHĐCĐ thường niên 2017 HỘI ĐỒNG…

Danh sách cổ đông không gửi được thư mời do địa chỉ không rõ Danh sách cổ đông không gửi được thư mời do địa chỉ không rõ
Cập nhật: 19-06-2017

STT HỌ TÊN ĐỊA CHỈ 1 Hoàng Văn ánh Tân Tiến – Châu Giang – Hải Hưng 2 Hoàng Xuân…

Thông báo về việc đề cử, ứng cử để bầu mới vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022 Thông báo về việc đề cử, ứng cử để bầu mới vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022
Cập nhật: 12-06-2017

THÔNG BÁO  THAM GIA ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ  ĐỂ BẦU MỚI VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT  NHIỆM…

Nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 Nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
Cập nhật: 22-05-2017

Điều 1: Phê duyệt kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 cụ thể như sau: –     Ngày…

Thông báo về việc xin gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 Thông báo về việc xin gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
Cập nhật: 11-04-2017

Ngày 11/04/2017, Công ty Cổ phần Sara Việt Nam đã có công văn số 12/2017/SRA gửi Sở Kế hoạch và…

Báo cáo sở hữu cổ đông lớn Nguyễn Hữu Hải Long Báo cáo sở hữu cổ đông lớn Nguyễn Hữu Hải Long
Cập nhật: 10-04-2017

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Hữu Hải Long- Mã chứng khoán: SRA – Số lượng cổ phiếu…

Thông báo cổ phiếu SRA ra khỏi diện kiểm soát Thông báo cổ phiếu SRA ra khỏi diện kiểm soát
Cập nhật: 21-03-2017

Thông báo cổ phiếu SRA ra khỏi diện kiểm soát

Nghị quyết HĐQT về kế hoạch kinh doanh năm 2017 Nghị quyết HĐQT về kế hoạch kinh doanh năm 2017
Cập nhật: 16-03-2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM (V/v báo cáo kết quả kinh doanh…

SRA:Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 SRA:Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016
Cập nhật: 09-03-2017

Download Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016 Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016
Cập nhật: 21-02-2017

1.Báo cáo quản trị công ty năm 2016