LÊ THU HUYỀN - NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ỦY VIÊN HĐQT - ĐĂNG KÝ BÁN 700.000 CP    
Cập nhật: 04-06-2019
Xem lịch sử tin bài

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Thu Huyền
– Mã chứng khoán: SRA
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 855.000 CP (tỷ lệ 4,75%)
– Tên của người có liên quan tại TCNY: Lê Thị Quyên
– Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
– Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Chị ruột
– Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 700.000 CP
– Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu cá nhân
– Phương thức giao dịch: Thoả thuận
– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 05/06/2019
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 28/06/2019.