Thông báo UBCK về Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức Thông báo UBCK về Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
Cập nhật: 27-11-2020

Thông báo UBCK

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
Cập nhật: 19-11-2020

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

CBTT Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 19 CBTT Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 19
Cập nhật: 18-11-2020

CBTT Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 19

Thông báo ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 Thông báo ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2020
Cập nhật: 06-11-2020

Thông báo ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2020

Thông báo Trung tâm lưu ký Chứng khoán về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán Thông báo Trung tâm lưu ký Chứng khoán về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán
Cập nhật: 30-10-2020

Thông báo Trung tâm lưu ký Chứng khoán về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người…

Nghị quyết HĐQT thông qua giá chào bán cổ phiếu riêng lẻ và một số nội dung khác Nghị quyết HĐQT thông qua giá chào bán cổ phiếu riêng lẻ và một số nội dung khác
Cập nhật: 27-10-2020

Nghị quyết HĐQT thông qua giá chào bán cổ phiếu riêng lẻ và một số nội dung khác

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và nhận cổ tức bằng tiền Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và nhận cổ tức bằng tiền
Cập nhật: 22-10-2020

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và nhận…

Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
Cập nhật: 20-10-2020

Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn - Phạm Thị Kim Chi Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn - Phạm Thị Kim Chi
Cập nhật: 23-09-2020

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Thị Kim Chi – Mã chứng khoán: SRA – Số lượng…

Nghị quyết HĐQT thông qua nguồn chi trả cổ tức năm 2019 và trình tự thực hiện việc phát hành cổ tức; phát hành riêng lẻ và chào bán cổ phiếu ra công chúng Nghị quyết HĐQT thông qua nguồn chi trả cổ tức năm 2019 và trình tự thực hiện việc phát hành cổ tức; phát hành riêng lẻ và chào bán cổ phiếu ra công chúng
Cập nhật: 22-09-2020

Nghị quyết HĐQT thông qua nguồn chi trả cổ tức năm 2019 và trình tự thực hiện việc phát hành…