Báo cáo sử dụng vốn của đợt phát hành năm 2018 Báo cáo sử dụng vốn của đợt phát hành năm 2018
Cập nhật: 05-12-2019

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHÚNG   Chứng…