Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV/2018    
Cập nhật: 10-01-2019
Xem lịch sử tin bài

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV/2018

Công văn giải trình lợi nhuận tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm trước:

Thực hiện việc công bố thông tin theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính, Công ty Cổ phần Sara Việt Nam xin báo cáo Quý Uỷ ban và Quý Sở về việc công bố thông tin báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV năm 2018 như sau:

  • Kết quả kinh doanh Quý IV năm 2017

+ Doanh thu:                     30.158.193.219 đồng

+ Lợi nhuận sau thuế:       10.210.129.880 đồng

  • Kết quả kinh doanh Quý IV năm 2018

+ Doanh thu:                  206.092.147.063 đồng

+ Lợi nhuận sau thuế:      44.303.300.900 đồng

Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ Quý IV năm 2018 của Công ty tăng so với cùng kỳ năm trước là 34.093.171.020 đồng, tương đương tăng 333,9%. Nguyên nhân là trong kỳ các công ty con của Chúng tôi đã đẩy mạnh hoạt động bán hàng hóa, doanh thu chủ yếu từ bán máy móc, thiết bị y tế. Mặt khác Công ty áp dụng các biện pháp cắt giảm chi phí đem lại hiệu quả cao: doanh thu tăng 683,4%, chi phí bán hàng giảm 47,2%, chi phí doanh nghiệp tăng 16,4%.