Báo cáo tài chính riêng Quý IV/2018    
Cập nhật: 10-01-2019
Xem lịch sử tin bài

Báo cáo tài chính riêng Quý IV/2018

Công văn giải trình lợi nhuận tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm trước:

Thực hiện việc công bố thông tin theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính, Công ty Cổ phần Sara Việt Nam xin báo cáo Quý Uỷ ban và Quý Sở về việc công bố thông tin báo cáo tài chính riêng Quý IV năm 2018 như sau:

  • Kết quả kinh doanh Quý IV năm 2017

+ Doanh thu:                     1.095.357.273 đồng

+ Lợi nhuận sau thuế:            80.605.211 đồng

  • Kết quả kinh doanh Quý IV năm 2018

+ Doanh thu:                  10.714.106.519 đồng

+ Lợi nhuận sau thuế:    38.207.544.374 đồng

Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ Quý IV năm 2018 của Công ty tăng so với cùng kỳ năm trước là 37.112.187.101 đồng, tương đương tăng 46.041%. Nguyên nhân là trong kỳ Chúng tôi ghi nhận khoản cổ tức, lợi nhuận được chia từ công ty con là 38 tỷ đồng.