Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn - Lê Thu Huyền    
Cập nhật: 26-01-2021
Xem lịch sử tin bài

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Thu Huyền
– Mã chứng khoán: SRA
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (Tỷ lệ; 0%)
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 3.000.000 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 3.000.000 CP (Tỷ lệ: 6,94%)
– Ngày thực hiện giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành cổ đông lớn: 25/01/2021