Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của SRA: Cổ đông nhận cổ tức 40% bằng cổ phiếu, 20% bằng tiền mặt    
Cập nhật: 29-06-2020
Xem lịch sử tin bài

Sáng ngày 29/6/2020, Công ty Cổ phần Sara Việt Nam (HNX: SRA) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhằm tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019 và biểu quyết thông qua báo cáo kiểm toán 2019, kế hoạch phát triển công ty trong năm 2020, kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Báo cáo của Ban Điều hành tại đại hội cho biết năm 2019 doanh thu đạt 292,4 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 73 tỷ đồng. Năm 2019 được đánh dấu là một năm tiếp theo trong chặng đường phát triển mới của Công ty. Việc mở rộng các lĩnh vực hoạt động kinh doanh của công ty như: bán hàng thiết bị y tế, liên kết xã hội hóa y tế, dự án về môi trường (xây dựng các lò đốt rác thải y tế công nghệ cao,..), hợp tác đầu tư vào trung tâm sản nhi, … đã góp phần nâng cao năng lực hoạt động, mang lại hiệu quả trong kết quả kinh doanh.

Đại hội đã thông qua các báo cáo, tờ trình quan trọng như kế hoạch chi trả cổ tức 60% (trong đó 40% bằng cổ phiếu, 20% bằng tiền mặt), tờ trình phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược. Số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được Công ty đầu tư vào dự án đầu tư xây dựng khu xử lý rác thải y tế tập trung tại tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Thái Nguyên và bổ sung vốn lưu động.

Đại hội cũng đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 với chỉ tiêu doanh thu đạt 375 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 115 tỷ đồng, tương đương đạt 157,5% năm 2019.