Nghị quyết HĐQT thông qua nguồn chi trả cổ tức năm 2019 và trình tự thực hiện việc phát hành cổ tức; phát hành riêng lẻ và chào bán cổ phiếu ra công chúng    
Cập nhật: 22-09-2020
Xem lịch sử tin bài