Nguyễn Thị Thu Thùy - Thành viên HĐQT: đăng ký nộp tiền mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ    
Cập nhật: 12-01-2021
Xem lịch sử tin bài

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Thu Thùy
– Mã chứng khoán: SRA
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP
– Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQT
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua phát hành riêng lẻ: 3.000.000 CP
– Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu cá nhân
– Phương thức giao dịch: Nộp tiền mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ theo Nghi quyết ĐHĐCĐ ngày 13/12/2020
– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 18/01/2021
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 09/02/2021.