SRA : Đưa cổ phiếu SRA ra khỏi diện cảnh báo từ ngày 13/5/2010    
Cập nhật: 21-02-2017
Xem lịch sử tin bài

 

  • Căn cứ Quy chế niêm yết chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 420/QĐ- TTGDHN ngày 31/12/2007 và Quyết định số 137/QĐ-TTGDHN ngày 14/04/2009 của Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (nay là Sở GDCK Hà Nội) về việc sửa đổi Quyết định số 420/QĐ- TTGDHN, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo:

    Sở GDCK Hà Nội chính thức đưa cổ phiếu của CTCP SARA Việt Nam (MCK:SRA) ra khỏi diện cảnh báo kể từ ngày 13/5/2010 do lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính có kiểm toán năm 2009 của CTCP SARA Việt Nam đạt lợi nhuận dương (10.246.220 đồng).