Thư mời, thời gian, địa điểm và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019    
Cập nhật: 18-06-2019
Xem lịch sử tin bài

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM

 

Kính gửi: Quý cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty CP Sara Việt Nam (mã chứng khoán: SRA) trân trọng kính mời các quý vị cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, chi tiết như sau:

 1. Thời gian: 08 giờ 30 phút, Thứ bảy ngày 29 tháng 06 năm 2019
 2. Địa điểm: Phòng Jaune A, Tầng 2, Khách sạn Du Parc Hanoi, 84 Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
 3. Nội dung Đại hội:
 • Theo chương trình đại hội (đính kèm)
 1. Thành phần tham dự đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu chứng khoán SRA theo danh sách cổ đông chốt ngày 28/05/2019 được lập bởi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Trường hợp quý cổ đông không thể tham dự Đại hội, có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự đại hội theo Mẫu của Công ty (đính kèm theo thư mời họp này).

 1. Các tài liệu gửi kèm theo thông báo:
  • Mẫu Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Sara Việt Nam tổ chức ngày 29/06/2019;

Các tài liệu khác của Đại hội: Kính đề nghị Quý cổ đông tải về từ website của Công ty tại địa chỉ: https://sara.com.vn/quan-he-co-dong/; Trường hợp không tải được hoặc không nhận được tài liệu, đề nghị Quý cổ đông liên hệ để nhận tài liệu trực tiếp từ Công ty.

 1. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội

Để việc tổ chức đại hội được thành công tốt đẹp, quý cổ đông xin vui lòng xác nhận tham dự Đại hội/ủy quyền tham dự Đại hội (Theo mẫu đính kèm) trước 16 giờ 00 phút ngày 28 tháng 06 năm 2019 hoặc chuyển trực tiếp cho Công ty, gửi qua đường bưu điện, điện thoại theo địa chỉ sau:

 • Công ty Cổ phần Sara Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà Nam Hải, Lô 1-9A khu đô thị Vĩnh Hoàng, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội

Email: chungkhoansra@gmail.com

 1. Đề nghị quý cổ đông đến tham dự vui lòng mang theo:
  • Đối với cá nhân: Thông báo mời họp, CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu (bản gốc – bắt buộc), giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty (bản gốc – bắt buộc (nếu người tham dự là người được ủy quyền)) để làm thủ tục dự họp.
  • Đối với tổ chức: Thông báo mời họp, Bản sao Giấy chứng nhận doanh nghiệp/ĐKKD/Quyết định thành lập, CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu của người dự họp (bản gốc – bắt buộc), giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty (bản gốc – bắt buộc (nếu người tham dự đại hội không phải là người đại diện theo pháp luật/người đứng đầu tổ chức)) để làm thủ tục dự họp.

Trân trọng!

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

 1. Chương trình họp
 2. Dự thảo Quy chế làm việc
 3. Mẫu Giấy ủy quyền tham dự đại hội
 4. Báo cáo Ban Tổng Giám đốc
 5. Báo cáo của Hội đồng quản trị
 6. Báo cáo của Ban kiểm soát
 7. Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2019
 8. Tờ trình báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018
 9. Tờ trình thù lao HĐQT, BKS
 10. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019
 11. Tờ trình phân phối lợi nhuận
 12. Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty
 13. Tờ trình phê duyệt Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty
 14. Tờ trình thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt tăng vốn điều lệ từ 20 tỷ đồng lên 180 tỷ đồng
 15. Tờ trình phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ
 16. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT
 17. Thông báo đề cử, ứng cử ứng viên để bầu bổ sung vào thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022
 18. Dự thảo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT
 19. Mẫu phiếu biểu quyết
 20. Mẫu phiếu bầu cử
 21. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019