CBTT Báo cáo tài chính riêng Quý III/2020 và giải trình lợi nhuận CBTT Báo cáo tài chính riêng Quý III/2020 và giải trình lợi nhuận
Cập nhật: 30-10-2020

CBTT Báo cáo tài chính riêng Quý III/2020  Giải trình lợi nhuận

CBTT Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2020 và giải trình lợi nhuận CBTT Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2020 và giải trình lợi nhuận
Cập nhật: 30-10-2020

CBTT Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2020 Giải trình lợi nhuận

BCTC hợp nhất bán niên soát xét năm 2020 và giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC hợp nhất bán niên soát xét năm 2020 và giải trình chênh lệch lợi nhuận
Cập nhật: 13-08-2020

BCTC hợp nhất bán niên soát xét năm 2020 Giải trình chênh lệch lợi nhuận

Báo cáo tài chính riêng bán niên soát xét năm 2020 và giải trình chênh lệch lợi nhuận Báo cáo tài chính riêng bán niên soát xét năm 2020 và giải trình chênh lệch lợi nhuận
Cập nhật: 13-08-2020

Báo cáo tài chính riêng bán niên soát xét 2020 Giải trình chênh lệch lợi nhuận

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2020 và giải trình lợi nhuận Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2020 và giải trình lợi nhuận
Cập nhật: 30-07-2020

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2020 Giải trình lợi nhuận

Báo cáo tài chính riêng Quý II năm 2020 và giải trình lợi nhuận Báo cáo tài chính riêng Quý II năm 2020 và giải trình lợi nhuận
Cập nhật: 30-07-2020

Báo cáo tài chính riêng Quý II năm 2020 Giải trình lợi nhuận

CBTT Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I/2020 và giải trình lợi nhuận CBTT Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I/2020 và giải trình lợi nhuận
Cập nhật: 29-04-2020

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I/2020 Giải trình lợi nhuận

CBTT Báo cáo tài chính riêng Quý I/2020 và giải trình lợi nhuận CBTT Báo cáo tài chính riêng Quý I/2020 và giải trình lợi nhuận
Cập nhật: 29-04-2020

Báo cáo tài chính riêng Quý I/2020 Giải trình lợi nhuận

CBTT Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2019 và giải trình lợi nhuận CBTT Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2019 và giải trình lợi nhuận
Cập nhật: 30-03-2020

Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2019 Giải trình lợi nhuận

CBTT Báo cáo tài chính riêng kiểm toán năm 2019 và giải trình lợi nhuận CBTT Báo cáo tài chính riêng kiểm toán năm 2019 và giải trình lợi nhuận
Cập nhật: 30-03-2020

Báo cáo tài chính riêng kiểm toán năm 2019 Giải trình lợi nhuận