Nghị quyết HĐQT về kế hoạch kinh doanh năm 2019    
Cập nhật: 16-05-2019
Xem lịch sử tin bài

CÔNG TY CỔ PHẦN

SARA VIỆT NAM

————————-

 Số: 15.05/2019/NQHĐQT/SRA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————————-

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM

(V/v kế hoạch năm 2019)

 

  • Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
  • Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sara Việt Nam;
  • Căn cứ biên bản họp HĐQT số 15.05/2019/BBHĐQT/SRA ngày 15/05/2019.

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1: Thông qua kế hoạch năm 2019 như sau:

1.1 Các chỉ tiêu kinh tế

Đơn vị: Triệu đồng

STT Chỉ tiêu Thực hiện

Năm 2018

Kế hoạch

Năm 2019

Kế hoạch 2019/thực hiện 2018
1 Tổng doanh thu 391.887 350.000 89%
2 Giá vốn hàng bán 284.568 225.500 79%
3 Chi phí bán hàng 147 500 340%
4 Chi phí quản lý doanh nghiệp 2.687 2.500 93%
5 Chi phí tài chính 22 500 2.273%
6 Lợi nhuận trước thuế 105.157 120.970 115%
7 Lợi nhuận sau thuế 104.915 110.000 105%

(Kế hoạch kinh doanh có thể thay đổi tùy thuộc vào tình hình kinh doanh của công ty trong năm)

Kế hoạch kinh doanh năm 2019 sẽ được Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên phê duyệt.

1.2 Kế hoạch chi trả cổ tức

Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 phê duyệt như sau:

  • Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 31/12/2018: 106.658.323.089 đồng
  • Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông: Tỷ lệ 30% trên vốn điều lệ
  • Chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông: Tỷ lệ 10% trên vốn điều lệ.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.

 

Nơi nhận:

– Như Điều 2;

– HĐQT, BKS;

– Lưu VT.

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

  

ĐẶNG QUANG NAM

File đính kèm